FotóPiac

Díjmentes szolgáltatások:

ÁSZF

fotopiac.hu

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a fotopiac.hu internetes honlap használati feltételeit, hogy megelégedésére tudja használni. Amennyiben nem fogadja el az itt leírtakat maradéktalanul, a Weboldal üzemeltetője nem járul hozzá, hogy használja!

Általános Szerződési Feltételek

A happy-marketing.hu által weboldal üzemeltetés körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek.

Ezen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan, de külön megjelenő részét képezi

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Impresszum

I. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

I.1. Jelen blankettaszerződés a happy-marketing.hu, valamint az általa üzemeltetett weboldal látogatói közötti jogviszony általános feltételeit rendezi.

I.2. Az ÁSZF 2017. február 4-én 00:00 órai kezdettel határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megvalósuló jogügyletekre alkalmazható.

II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

A Látogató és az Üzemeltető között információ-átadás következtében létrejövő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF klauzulák szerves részeit képezik;

Vállalkozás: a happy-marketing.hu üzemeltetője Takács Szabolcs; E.V. (adószám: 55478418-1-33)

Weboldal: az Üzemeltető részéről üzemeltetett, fotopiac.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal aloldalaival;

Szolgáltatás: az Üzemeltető weboldalán aktuálisan megjelenő információk és ezekhez való hozzáférés, módosítás lehetősége, a Weboldal lehetőséget biztosít a Szerkesztőség, illetve a Látogatók számára információk és egyéb tartalmak feltöltésére és azok böngészésére, megtekintésére, olvasására, valamint módosítására, lehetőséget biztosít továbbá különféle adatbázisokban való keresésre, illetve az adatbázisokhoz fűződő egyéb tevékenységekre;

Látogató: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Üzemeltető Weboldalát megtekinti, azon közvetlenül vagy közvetve valamiféle módosítást eszközöl, ide értve, de nem kizárólag a Weboldal bármely fő- vagy aloldalának olvasója, böngészője, letöltője, vásárlója, illetve adatot, információt, szöveget, képet vagy bármely más jellegű tartalmat feltöltő, illetve beküldő személy;

Regisztrált Látogató: Olyan Látogató, amely kifejezett ráutaló magatartással regisztrációhoz megadta adatait. Regisztrált Látogató jogosult Látogatói név és jelszó igénylésére az e-mail címének megadásával. A tévesen vagy rosszul megadott e-mail címekből eredő közvetlen vagy közvetett károkozásért Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Látogató tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy Szerkesztőség email üzenetekben értesítést küldjön a megadott e-mail címre, ide értve, de nem kizárólagosan a regisztrációt megerősítő emailt és a fórumokra történő feliratkozások esetén kiküldött emailt;

Szerkesztőség: a Weboldal tartalmának, szerkesztésének, Látogatóinak, azok hozzáférésének gondozója, illetve a Weboldal alacsonyszintű technikai feltételeiről gondoskodik, lásd Impresszum;

Üzemeltető: A Vállalkozás és a Szerkesztőség együttesen

Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon közölt információkat és egyéb adatokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, de azokért felelősséget nem vállalunk! Előfordulhat, hogy a honlapon található adatok, információk nem felelnek meg a valóságnak, ezért a Weboldal tartalmát minden esetben tájékoztató jelleggel kell kezelni. Ez alól kivétel képeznek azok az információk vagy tartalmak, ahol egyértelműen meg van adva, hogy hiteles információ.

III. Kisegítő szabályok

III.1. E blankettaszerződésben meghatározott bármilyen határidő számítása – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

III.2. A Feleknek a jognyilatkozataikat az Üzemeltető levelezési címére, illetve a Látogatónak az esetleges regisztráció során megadott elérhetőségére kell megküldeniük.

III.3. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát az egyéb pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Üzemeltető a Látogató tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

III.4. Bármilyen megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

III.5. Felek rögzítik, hogy bármiféle megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezet eredményre, a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben megindítandó polgári peres eljárásban a Budapesti Kerületi Központi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

IV. A szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

Hozzáférés az Üzemeltetői szolgáltatáshoz

IV.1. A Látogató az Üzemeltető szolgáltatásaihoz Weboldalon fér hozzá. A Látogatónak lehetősége nyílik arra, hogy a Weboldalon – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Látogató az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzheti, de tudomásul veszi, hogy a visszaélések elkerülésének érdekében a Weboldalon történő aktivitásainak időpontját és azonosításra alkalmas IP címét Üzemeltető automatikusan naplózza és eltárolja.

IV.2. Látogató ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Üzemeltető a Weboldal biztonságos működtetéséhez és a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, azokhoz kapcsolódó adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

IV.3. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen információt, tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Üzemeltetőt egyáltalán nem terheli felelősség a Weboldalra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben a Weboldal és/vagy az Üzemeltetői szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka Látogató érdekkörében merül fel, az Üzemeltetőnek nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Látogató részére. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.4. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az Üzemeltetői szolgáltatással összefüggésben a Látogatónak panasza merül fel, úgy azt a Weboldalon található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Üzemeltető levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Üzemeltető a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Látogatót a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Látogató a felügyeleti szervekhez vagy a bírósághoz fordulhat.

IV.5. Garancia kizárása: Üzemeltető Weboldalon megjelenő tartalommal kapcsolatosan semmiféle garanciát nem vállal és ezennel elhárít minden garanciát, körülményt, tényállást, kártérítést és jótállást bármely vonatkozó üggyel kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan minden kifejezett vagy vélelmezett, a törvényből, szokásból vagy az Üzemeltető által tett korábbi szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatokból eredő szolgáltatást vagy bármely egyebet (ideértve, de nem kizárólagosan a bármely kielégítő minőségre, meghatározott célra való alkalmasságra, forgalmazhatóságra, jogcímre és jogszavatosságra vonatkozó garanciákat).

IV.6. Kártérítés kizárása: Üzemeltető Weboldallal kapcsolatosan semmilyen körülmények között nem felelős a közvetlen, közvetett, különleges, következményként fellépő vagy véletlenszerű károkért vagy profitvesztésért, akár előre látható, akár előre nem látható, Látogató, megbízottja, annak vagy azoknak ügyfelei által támasztott követelésekért (ideértve, de nem kizárólagosan a vonatkozó szolgáltatások használatát vagy azokba fektetett bizalmat, egyéb munka megszakadását vagy egyéb vagyoncsökkenést), melyek a kifejezett vagy vélelmezett garancia megszegéséből vagy meghiúsulásából, szerződésszegésből, megtévesztésből, gondatlanságból, különös felelősségszegésből vagy egyébből erednek. Üzemeltető bármilyen kereset vagy eljárás során felmerülő teljes felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az 50 000 Ft-ot. A meghatározott korlátozások, kizárások és lemondó nyilatkozatok kizárólag akkor és olyan mértékben érvényesek, amennyiben a jogszabályok vagy az illetékes törvényhozó bíróság az alkalmazandó jogszabályok értelmében felelősséget írnak elő ezen korlátozások, kizárások és lemondó nyilatkozatok ellenére és ezeket meghaladóan.

IV.7. Felelősség korlátozása: Az előzőekben leírtakat nem korlátozva, Üzemeltető nem tartozik felelősséggel bármely, kormányintézkedésből, tűzből, árvízből, lázadásból, földrengésből, áramkimaradásból, felkelésből, robbanásból, embargóból, legális vagy illegális sztrájkból, munkaerő- vagy dologi hiányból, bármilyen jellegű szállítási nehézségből, munkalassításból, Látogató vagy harmadik felek intézkedéseiből vagy azok hiányából, Látogató berendezéseiből vagy szoftveréből és/vagy harmadik fél nem Üzemeltető kizárólagos irányítása alá eső bármely berendezéséből vagy bármely egyéb, Üzemeltető irányítását meghaladó, az előállítást vagy teljesítést, illetve az adatok, információk valódiságát bármely egyéb módon befolyásoló körülményből eredő mulasztásért vagy késedelemért. Látogató elfogadja, hogy Weboldalt az itt meghatározott felelősségkorlátozások kikötésével használhatja.

IV.8. Kártérítés: Látogató vállalja, hogy Látogató tetteivel vagy annak következményeivel kapcsolatosan Üzemeltetőt mentesíti, védi és felmenti minden jellegű felelősség, veszteség, kár, követelés vagy kereset alapjául szolgáló igény alól, ideértve minden indokolt jogi díjat és kiadást.

IV.9. Titoktartási kötelezettség: Minden Látogató kellő gondossággal köteles védeni a Weboldal bizalmas információit, és ezeket nem adhatja ki a Üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. „Bizalmas információnak” minősül minden nem publikus információ, amelyet Weboldal bizalmasként jelöl meg, illetve minden olyan információ, amelyről az adott Látogatónak a megjelenés vagy a kézhezvétel körülményei alapján elvárhatóan tudnia kell, hogy Weboldal bizalmas információként kezeli, ideértve a Weboldal, az Üzemeltető üzletpolitikáját és gyakorlatát, használati statisztikáit, valamint más kapcsolódó statisztikákat, technikai információkat és a jelen szerződés feltételeit.

IV.10. Minden Látogató köteles szigorúan bizalmasan kezelni bármely azonosításra alkalmas személyes információt, ideértve, de nem kizárólagosan az ügyfelek és Látogatók nevét, e-mail címét és egyéb adatait (együttesen „bizalmas információk”), amelyeket az adott Látogató Weboldal használata kapcsán kap meg. Látogató semmilyen módon nem használhatja (ideértve, de nem kizárólagosan a tárolást, használatot, újrafelhasználást, eladást stb.) a bizalmas információt vagy annak bármely részét semmilyen egyéb célra, kizárólag Weboldal és/vagy annak ügyfelei vagy Látogatói által megadott specifikus írásos kérés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó célra. Minden Látogató felelősséggel tartozik a jelen rendelkezés megszegéséért, amennyiben az adott személy vagy megbízottjai követik el, és köteles mentesíteni és felmenteni Üzemeltetőt, annak vezetőit, alkalmazottait minden ilyen szerződésszegés kapcsán felmerülő követelés, felelősség és intézkedés alól.

IV.11. Weboldalon Látogató az arra egyértelműen utaló és alkalmas, valamint a Szerkesztőség által láthatóan engedélyezett felületeken feltölthet információt és/vagy egyéb, ott megjelölt tartalmat, amennyiben elfogadja az alábbi feltételeket:

a) Szerkesztőség a feltöltött információt és/vagy egyéb tartalmat moderálhatja (ide értve, de nem kizárólagosan a törvénysértő hozzászólások, a trágár, rasszista kifejezés vagy hangnem, duplikált hozzászólás, külalak nem indokolt formázása);

b) TILOS olyan információt és/vagy egyéb tartalmat feltölteni, amely törvénybe ütközik, amely mások érdekeit törvénybe, illetve etikus viselkedésbe ütköző módon sérti vagy bármilyen idevonatkozó jogszabállyal ellentétes;

c) Látogató minden esetben felelősséget, jogszavatosságot és teljes garanciát vállal az általa feltöltött információkért és/vagy egyéb tartalmakért, illusztrációkért, illetve azok hitelességéért, valamint az azokkal kapcsolatos vagy azokból levezethető károkért, közvetett vagy közvetlen károkozásért;

d) a feltöltött információt és/vagy egyéb tartalmat Szerkesztőség nem ellenőrzi, így lehet, hogy bizonyos tartalmak nem felelnek meg a valóságnak, amiért Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal; a feltöltött információk és/vagy egyéb tartalmak által okozott közvetlen vagy közvetett károkozásért a tartalmat közzétevő Látogató felel;

e) Látogató tudomásul veszi és kimondottan beleegyezik abba, hogy az általa megadott minden adatot, illetve a feladás tényének bizonyíthatóságára minden egyéb információt és adatot Szerkesztőség eltárol, adatbázisban rögzít és ezeket saját belátása szerint, a Weboldal helyes működtetésének érdekében, felhasználja;

f) Látogató erkölcsi, jogi és anyagi felelősség mellett kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú személy, és jogában áll a feltöltött tartalmakkal, illusztrációkkal teljes jogkörrel rendelkezni, és az általa feltöltött mindenféle tartalommal, illusztrációkkal és egyéb megnyilvánulással kapcsolatosan az egész világra kiterjedő, díjmentes, nem kizárólagos és folyamatos felhasználási jogot biztosít Üzemeltetőnek;

g) Üzemeltető garanciát vállal arra, hogy a Látogató azonosítására szolgáló adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat kizárólag a normális működés biztosításának keretein belül használja, illetve az érintett által adott felhatalmazásnak megfelelő célok érdekében kezelje, tárolja, és dolgozza fel;

h) Látogató tudomásul veszi és kimondottan beleegyezik abba, hogy a hozzá fűződő összes tartalmat a Szerkesztőség a saját belátása szerint szerkessze, illetve törölje a rendszerből;

i) Látogató tudomásul veszi és kimondottan beleegyezik abba, hogy Szerkesztőség email üzenetekben értesítést küldjön a megadott e-mail címre, de kizárólag a Weboldal normális működésével kapcsolatban, ide értve, de nem kizárólagosan a regisztrációt megerősítő emailt és a fórumokra történő feliratkozások esetén kiküldött emailt;

j) Látogató magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja Weboldal általános szerződési feltételeinek teljes tartalmát;

k) Weboldal Üzemeltetője saját belátása szerint jogosult részlegesen vagy teljes mértékben letiltani minden olyan Látogatói hozzáférését, akiről azt vélelmezi, hogy a honlapot nem rendeltetésszerűen használja vagy akarja használni.

V. Az ÁSZF módosítása

V.1. Üzemeltetőt – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

V.2. Üzemeltető a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Weboldal lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Látogatót és az aktuális, illetve a leendő szerződéses partnereit.

VI. Látogatói panasz

VI.1. Békéltető testület:

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

VI.2. Online vitarendezés

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot ezen a linken érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU