Adatvédelem és adatkezelés

Általános használati feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a www.fotopiac.hu internetes honlap használati feltételeit, hogy megelégedésére tudja használni. Kérem, ha nem fogadja el az itt leírtakat maradéktalanul, ne használja a honlapot!

 1. A www.fotopiac.hu internetes honlap egy online fotográfiai folyóirat és információs portál.
 2. A www.fotopiac.hu lehetőséget biztosít, a szerkesztőség* által feltöltött hírek, újdonságok, események, illetve a lapszámok teljes, illetve részleges tartalmának böngészésére, olvasására. Lehetőséget biztosít továbbá apróhirdetések feladására.
 3. Az apróhirdetés rovatban bárki feladhat és olvashat apróhirdetést, amennyiben elfogadja az alábbi feltételeket:
  1. a szerkesztőség a feladott hirdetéseket moderálhatja, javíthatja, szerkesztheti, törölheti
  2. TILOS olyan tartalmakat feltölteni, amely mások érdekeit sérti, amely más(ok)ra rossz fényt vet, amely más(ok) érdekeivel ellentétes
  3. az apróhirdetés feladója minden esetben felelősséget, szavatosságot és teljes garanciát vállal a hirdetésekben foglaltakért, azok hitelességéért, illetve az azokkal kapcsolatos vagy azokból levezethető károkért, közvetett vagy közvetlen károkozásért
  4. a feladott hirdetéseket szerkesztőségünk nem ellenőrzi, így lehet, hogy azok nem felelnek meg a valóságnak, amiért szerkesztőségünk semmiféle felelősséget nem vállal; a hirdetések által okozott közvetlen vagy közvetett károkozásért a hirdetés feladója felel
  5. az apróhirdetés feladója tudomásul veszi és kimondottan beleegyezik abba, hogy az általa megadott minden adatot, illetve a feladás tényének bizonyíthatóságára minden egyéb információt és adatot a szerkesztőség eltárol, adatbázisban rögzít, ugyanakkor a szerkesztőség garanciát vállal arra, hogy ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, és kizárólag az apróhirdetésekkel kapcsolatosan, a normális működés biztosításának keretein belül használja
  6. az apróhirdetés feladója tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy hirdetését a szerkesztőség a saját belátása szerint, a hirdetési idő leteltével törölje a rendszerből
  7. az apróhirdetés feladója tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a szerkesztőség az ingyenes apróhirdetéssel kapcsolatosan levelet (NEM HÍRLEVELET) küldjön a megadott e-mail címre
  8. az apróhirdetés feladója és/vagy olvasója elfogadja, és egyetért a www.fotopiac.hu internetes honlap használati feltételeinek teljes tartalmával
  9. a tévesen vagy rosszul megadott e-mail címekből eredő közvetlen vagy közvetett károkozásért a szerkesztőség semmiféle felelősséget nem vállal
 4. Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon közölt információkat és egyéb adatokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, de azokért felelősséget nem vállalunk! Előfordulhat, hogy a honlapon található adatok nem felelnek meg a valóságnak, ezért az információkat minden esetben tájékoztató jelleggel kell kezelni.
 5. Garancia kizárása: A www.fotopiac.hu ezennel elhárít minden garanciát, körülményt, tényállást, kártérítést és jótállást bármely vonatkozó üggyel kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan minden kifejezett vagy vélelmezett, a törvényből, szokásból vagy a www.fotopiac.hu által tett korábbi szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatokból eredő szolgáltatást vagy bármely egyebet (ideértve, de nem kizárólagosan a bármely kielégítő minőségre, meghatározott célra való alkalmasságra, forgalmazhatóságra, jogcímre és jogszavatosságra vonatkozó garanciákat).
 6. Kártérítés kizárása: A www.fotopiac.hu a honlappal kapcsolatosan semmilyen körülmények között nem felelős a közvetlen, közvetett, különleges, következményként fellépő vagy véletlenszerű károkért vagy profitvesztésért, akár előre látható, akár előre nem látható, a látogató, megbízottja, annak vagy azoknak ügyfelei által támasztott követelésekért (ideértve, de nem kizárólagosan a vonatkozó szolgáltatások használatát vagy azokba fektetett bizalmat, egyéb munka megszakadását vagy egyéb vagyoncsökkenést), melyek a kifejezett vagy vélelmezett garancia megszegéséből vagy meghiúsulásából, szerződésszegésből, megtévesztésből, gondatlanságból, különös felelősségszegésből vagy egyébből erednek. A www.fotopiac.hu bármilyen kereset vagy eljárás során felmerülő teljes felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg a 30 000 Ft-ot. A meghatározott korlátozások, kizárások és lemondó nyilatkozatok kizárólag akkor és olyan mértékben érvényesek, amennyiben a jogszabályok vagy az illetékes törvényhozó bíróság az alkalmazandó jogszabályok értelmében felelősséget írnak elő ezen korlátozások, kizárások és lemondó nyilatkozatok ellenére és ezeket meghaladóan.
 7. Felelősség korlátozása: Az előzőekben leírtakat nem korlátozva, a www.fotopiac.hu nem tartozik felelősséggel bármely, kormányintézkedésből, tűzből, árvízből, lázadásból, földrengésből, áramkimaradásból, felkelésből, robbanásból, embargóból, legális vagy illegális sztrájkból, munkaerő- vagy dologi hiányból, bármilyen jellegű szállítási nehézségből, munkalassításból, a látogató vagy harmadik felek intézkedéseiből vagy azok hiányából, a látogató berendezéseiből vagy szoftveréből és/vagy harmadik fél nem a www.fotopiac.hu kizárólagos irányítása alá eső bármely berendezéséből vagy bármely egyéb, a www.fotopiac.hu irányítását meghaladó, az előállítást vagy teljesítést, illetve az adatok, információk valódiságát bármely egyéb módon befolyásoló körülményből eredő mulasztásért vagy késedelemért. A látogató elfogadja, hogy a www.fotopiac.hu-t az itt meghatározott felelősségkorlátozások kikötésével használhatja.
 8. Kártérítés: A látogató vállalja, hogy a www.fotopiac.hu-t mentesíti, védi és felmenti minden jellegű felelősség, veszteség, kár, követelés vagy kereset alapjául szolgáló igény alól, ideértve minden indokolt jogi díjat és kiadást.
 9. Titoktartási kötelezettség: Minden látogató kellő gondossággal köteles védeni a www.fotopiac.hu bizalmas információit, és ezeket nem adhatja ki a www.fotopiac.hu előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve ha erre jogszabály kötelezi. „Bizalmas információnak” minősül minden nem publikus információ, amelyet a www.fotopiac.hu bizalmasként jelöl meg, illetve minden olyan információ, amelyről az adott látogatónak a kézhezvétel körülményei alapján elvárhatóan tudnia kell, hogy a www.fotopiac.hu bizalmas információként kezeli, ideértve a www.fotopiac.hu üzletpolitikáját és gyakorlatát, használati statisztikáit, valamint más kapcsolódó statisztikákat, technikai információkat és a jelen szerződés feltételeit.
 10. Minden látogató köteles szigorúan bizalmasan kezelni bármely azonosításra alkalmas személyes információt, ideértve, de nem kizárólagosan az ügyfelek és felhasználók nevét, e-mail címét és egyéb adatait (együttesen „bizalmas információk”), amelyeket az adott látogató a www.fotopiac.hu internetes honlap használata kapcsán kap meg. A látogató semmilyen módon nem használhatja (ideértve, de nem kizárólagosan a tárolást, használatot, újrafelhasználást, eladást stb.) a bizalmas információt vagy annak bármely részét semmilyen egyéb célra, kizárólag a www.fotopiac.hu és/vagy annak ügyfelei vagy felhasználói által megadott specifikus írásos kérés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó célra. Minden látogató felelősséggel tartozik a jelen rendelkezés megszegéséért, amennyiben az adott személy vagy megbízottjai követik el, és köteles mentesíteni és felmenteni a www.fotopiac.hu-t, annak vezetőit, alkalmazottait minden ilyen szerződésszegés kapcsán felmerülő követelés, felelősség és intézkedés alól.

Adatvédelem és adatkezelés

Jogszabályi háttér

Honlapunk az adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályi alapokra támaszkodva alakította ki Adatvédelmi és adatkezelési előírásait:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Honlapunk az alábbi jogi közleményt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Személyes adatok kezelése

A fotopiac.hu szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A rögzített adatokat elsősorban látogatóinkkal való kapcsolatápolás, illetőleg reklám céljából használjuk fel. A fotopiac.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.

A fotopiac.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A fotopiac.hu az adatkezelés során megőrzi a

 1. a) titkosságot: csak az férhessen az információkhoz, aki erre jogosult
 2. b) sértetlenséget: információk és felhasználás módszereinek pontossága és teljessége
 3. c) rendelkezésre állást: jogosult szükség esetén valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

A fotopiac.hu a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy valamennyi biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékokkal szolgálhasson.

A fotopiac.hu szolgáltatásaihoz (olvasás, hozzászólás stb.) kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, és mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének. Bizonyos esetekben szükségessé válhat más alvállalkozók igénybevétele a megadott adatok kezelése, tárolása során, illetőleg ezen adatok jogszabályi előírások alapján továbbításra is kerülhetnek.

Adatai kezeléséről az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást, helyesbítést, valamint személyes adatainak törlését, zárolását kérheti. Lehetősége van továbbá, hogy bármikor ellentmondással éljen adatainak reklám céljából történő felhasználásával.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon történő hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hírlevél

A fotopiac.hu oldal nem használ hírlevelet!

Hatóság tájékoztatása

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A fotopiac.hu a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Érintett tájékoztatása

Az érintettet jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az érintett kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a fentebb nevezett Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Süti-beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a sütik telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez a süti használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a süti (cookie) menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi süti törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Google Analytics

Honlapunk a Google Inc. analízisszolgáltatását, az ún. Google Analytics (GA) alkalmazást használja. A GA sütiket helyez el az Ön böngészőjében. A „sütikben” rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok és a felhasználó IP-címe a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, azaz: adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattintott rá.

A fentiek alapján jelentéseket állít össze ezekről a honlap üzemeltetője számára azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak.

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen honlapunkon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, kattintson a “Csak működéshez hozzájárulás” gombra a láblécben, vagy keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Google hirdetések

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhely vagy más webhelyeket érintő korábbi látogatásai alapján.
A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket a webhelyen és az internet egyéb webhelyein tett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
A felhasználók leiratkozhatnak a személyre szabott hirdetésekről a Hirdetésbeállítások oldal felkeresésével.

Honlap üzemeltető és adatkezelő

Siban Kft.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 14850530-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-130387
info@siban.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük